fbpx

Vacatures

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5/1/2024

Beste klant,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt of wenst deel te nemen aan een van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING EN CONTACTGEGEVENS

1.1 Hieronder vind je de identiteitsgegevens van de vennootschap terug: 

Vennootschapsnaam: Functional Performance Training
Vennootschapsvorm: Besloten vennootschap
Handelsnaam: De FitFabriek
Zetel: Juul Persijnstraat 52, 2520 Ranst 
Ondernemingsnummer: 0687.537.780
Btw-nummer: BE0687537780
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Telefoonnummer: +32 498 15 61 43
E-mail: info@defitfabriek.be

Ons trainingscentrum is gevestigd te Meidoornlaan 67, 2560 Kessel. 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 De FitFabriek omvat een personal trainingscentrum en diverse activiteiten en diensten die worden aangeboden door Functional Performance Training BV, verder genoemd “het trainingscentrum” of “De FitFabriek”.

2.2 De algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle diensten, trainingssessies, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de aanbieder, met name De FitFabriek, en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een product of dienst afneemt of andere overeenkomst sluit met het trainingscentrum.

2.3 Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten.

2.4 De FitFabriek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de bepalingen van artikel 6 inzake de tarieven en betalingsvoorwaarden en artikel 7 inzake de duur, verlenging en ontbinding van de overeenkomst, te allen tijde te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving. De FitFabriek dient de deelnemer hiervan niet voorafgaand op de hoogte te stellen. Wijzigingen zullen steeds op de website worden gepubliceerd.

2.5 De FitFabriek behoudt zich het recht voor om de bepalingen van artikel 6 inzake de tarieven en betalingsvoorwaarden en artikel 7 inzake de duur, verlenging en ontbinding van de overeenkomst, aan te passen. De deelnemer zal hiervan minimaal één maand op voorhand via e-mail op de hoogte worden gebracht. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: info@defitfabriek.be, binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. Bij gebrek aan tijdige opzegging zal de overeenkomst onder de gewijzigde voorwaarden worden voortgezet.

2.6 Bij een eventueel conflict tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van een overeenkomst gesloten tussen De FitFabriek en een deelnemer, zullen de specifieke voorwaarden voorrang hebben.

ARTIKEL 3 – AANVANG VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 De overeenkomst en de betalingsverplichting van de deelnemer worden van kracht zodra de deelnemer zijn akkoord geeft op de online check-out pagina van ons betaalplatform (plug & pay), of een schriftelijk akkoord of akkoord per mail verleent, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. Vanaf dat moment gaat de deelnemer een bindende overeenkomst aan. Vanaf dat moment is de deelnemer wettelijk verplicht tot het nakomen van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, ongeacht de duur van het gekozen abonnement.

3.2 De deelnemer is bekend met het feit dat hij of zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken duur, die begint te lopen vanaf het moment dat de klant zijn/haar akkoord heeft gegeven op de manier zoals hierboven beschreven in 3.1.

ARTIKEL 4 – DIENSTEN, LIDMAATSCHAPPEN EN PROGRAMMA’S

4.1 Personal training: De FitFabriek biedt personal trainingssessies aan om je te begeleiden en te ondersteunen bij het behalen van je fitnessdoelen. De trainingssessies worden uitgevoerd volgens een vooraf overeengekomen schema en op een vooraf overeengekomen locatie.

4.2 Voedingsbegeleiding: De FitFabriek kan persoonlijke voedingsschema’s aanbieden ter ondersteuning van de trainingssessies en het behalen van jouw fitnessdoelen. 

4.3 Small Group Training: De FitFabriek biedt ook groepstrainingssessies aan. Het aantal deelnemers, de inhoud van de training, duur en frequentie worden vooraf gecommuniceerd. 

4.4 Vrij gebruik van ons sportcentrum: Klanten kunnen vrij gebruik maken van de fitnessruimte en hebben toegang tot de faciliteiten tijdens de gecommuniceerde openingsuren. Het is belangrijk dat klanten de aanwijzingen van de trainers op te volgen en de apparatuur en faciliteiten met respect behandelen.

4.5 8 weken programma: De FitFabriek biedt naast de standaard lidmaatschappen ook een geïntegreerd fitnessprogramma aan van acht (8) weken. Dit programma omvat een intakegesprek en een persoonlijke testtraining om de doelen en behoeften van de klant vast te stellen, twee (2) personal trainingssessies, zestien (16) small group trainingen en ongelimiteerde toegang tot het sportcentrum gedurende acht (8) weken. Daarnaast ontvangt de klant gedurende deze periode een gepersonaliseerd trainingsprogramma en individuele voedingscoaching om zijn/haar fysieke vooruitgang te ondersteunen.

4.6 Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met drie soorten lidmaatschappen: 

– een lidmaatschap voor drie (3) maanden;

– een lidmaatschap voor zes (6) maanden;

– een lidmaatschap voor één (1) jaar. 

4.7 Gepersonaliseerde trainings- en voedingsbegeleiding, die zowel online als offline wordt gegeven door de trainer, is persoonlijk. De toegang tot het lidmaatschap, inloggegevens en de verstrekte materialen, trainings- en voedingsschema’s, en documentatie zijn enkel voor het gebruik van de deelnemer. Ze mogen niet met anderen gedeeld worden.

ARTIKEL 5 – ANNULATIES EN VERHINDERINGEN 

5.1 Afspraken voor trainingssessies worden vooraf gemaakt, in samenspraak met de trainer. Indien je een geplande afspraak wilt annuleren of wijzigen, dien je dit ten minste vierentwintig (24) uur van tevoren telefonisch te laten weten aan de trainer in kwestie. Indien van toepassing, dient de sessie ook ten minste vierentwintig (24)  uur van tevoren te worden geannuleerd in het online rooster. 

5.2 Indien een personal trainingssessie door de deelnemer wordt geannuleerd, zal de dienstverlening verplaatst worden naar een andere nader overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd bij ziekte, is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur van tevoren) telefonisch en, indien van toepassing, via het online rooster geannuleerd is geweest.

5.3 Wanneer een deelname aan de Small Group personal training door de deelnemer wordt geannuleerd, krijgt het lid de credit voor een nieuwe Small Group personal training terug. Dit is alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur van tevoren) via het online rooster geannuleerd is geweest.

5.4. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande afspraak behouden we ons het recht voor om de kosten van de sessie in rekening te brengen. Deze regels gelden zowel voor Personal Training als Small Group Trainingen.

ARTIKEL 6 – TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Tarieven: De tarieven voor lidmaatschappen en andere diensten worden volgens een vast uurtarief of een lidmaatschapstarief bepaald. De tarieven worden vermeld op onze website of in de tarieflijst die door de FitFabriek aan de klant wordt bezorgd, of een afzonderlijke overeenkomst tussen klant en de FitFabriek. 

6.2 Het overeengekomen tarief omvat alle kosten, met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. De klant zal steeds op de hoogte gebracht worden van eventuele bijkomende kosten vooraleer deze worden gemaakt en aangerekend. 

6.3 Tarieven zijn steeds inclusief btw. 

6.4 Betaling dient voorafgaand aan de sessie of de aanvang van het abonnement te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Betalingswijze: Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via overschrijving, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur maandelijks vooruitbetaald. 

6.6 Indien er geen automatische domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur via overschrijving integraal in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE66 3630 9042 3743 t.a.v. De FitFabriek met vermelding van de mededeling, te vinden onderaan de facturatie. 

6.7 Laattijdige betaling:  Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is De FitFabriek gerechtigd om de coaching, het lidmaatschap of enige andere diensten, stop te zetten, totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

6.8 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag, ontvang je van ons kosteloos een eerste betalingsherinnering. 

6.9 Bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 dagen, die begint te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst bovengenoemde herinnering, is de FitFabriek genoodzaakt om over te gaan tot een formele ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling is een conventionele nalatigheidsintrest van de referentie-interestvoet vermeerderd 8 % verschuldigd door de deelnemer, en een forfaitaire vergoeding die afhankelijk is van het nog verschuldigde bedrag:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

6.10 De FitFabriek behoudt zich het recht voor om de gehanteerde tarieven en prijzen ten allen tijde te wijzigen, en dit voor alle diensten en producten die zij aanbieden. De FitFabriek zal de klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail voorafgaand aan het doorvoeren van de prijswijziging. De klant heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven af te zien van de overeenkomst. De klant kan de FitFabriek hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@defitfabriek.be. Indien de klant dit niet doet, wordt hij geacht stilzwijgend in te stemmen met de prijswijziging.

ARTIKEL 7 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST, VERLENGING EN ONTBINDING

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een lidmaatschap dat maandelijks opzegbaar is, hetzij voor zes (6) maanden of één (1) jaar (zie artikel 4). 

7.2 De lidmaatschappen worden na afloop stilzwijgend verlengd en zullen vanaf dan telkens maandelijks opzegbaar zijn, behoudens uitdrukkelijk verzet van de deelnemer. Het verzet dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren, en minimaal dertig (30) dagen voor de vervaldatum van het initiële lidmaatschap. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@defitfabriek.be.

7.3 Een maandelijks opzegbaar abonnement, en abonnementen aangegaan voor zes (6) maanden of één (1) jaar, die reeds stilzwijgend verlengd werden, kunnen te allen tijde worden beëindigd door een mail te sturen naar info@defitfabriek.be met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

7.4 De overeenkomst kan worden ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.

7.5 De FitFabriek is niet verplicht om de overeenkomst vroegtijdig te ontbinden wegens medische of andere redenen. In het geval dat de deelnemer niet kan deelnemen aan de trainingen wegens medische redenen blijft de betalingsverplichting van de overeenkomst lopende, maar heeft de deelnemer recht op het inhalen van de trainingen na zijn herstel.

7.6 Credits voor Small Group Trainingen zijn steeds zes (6) maanden geldig zolang het lidmaatschap loopt. Bij beëindiging of opzegging van het lidmaatschap vervallen alle ongebruikte credits vier (4) weken na de officiële beëindigingsdatum van het lidmaatschap en kunnen ze dus niet meer gebruikt worden vanaf die datum.

ARTIKEL 8 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

8.1 De FitFabriek gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

8.2 Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan De FitFabriek of haar aangestelden overmaakt, worden deze in het bestand van De FitFabriek opgenomen en worden ze verwerkt met als doel het optimaal kunnen aanbieden van onze producten en diensten, m.n. voor het coachingstraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. De deelnemers hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren en/of te verwijderen. De gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Meer weten over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt? Lees ons privacybeleid en ons cookiebeleid.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van De FitFabriek en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

9.2 De FitFabriek verleent aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

9.3 Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door De FitFabriek, te kopiëren, te wijzigen, te delen met derden, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. 

9.4 Na beëindiging van het lidmaatschap bezit de deelnemer niet meer het recht om gebruik te maken van de door De FitFabriek geleverde diensten en producten. Het account van de deelnemer wordt gesloten. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het lidmaatschap zijn geleverd, blijven eigendom van De FitFabriek, worden na afloop van de overeenkomst niet meer aan de deelnemer ter beschikking gesteld en mogen door de deelnemer niet verder worden verspreid.

ARTIKEL 10 – TEVREDENHEIDSGARANTIE

10.1 Indien de deelnemer tijdens de eerste 30 dagen van de overeenkomst niet tevreden is, kan hij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, en een terugbetaling vragen van het reeds betaalde bedrag. 

10.2 De deelnemer kan dit doen door binnen 30 dagen na sluiting van de overeenkomst een mail te sturen naar team@defitfabriek.be met vermelding dat het gaat om een herroeping en de redenen van de ontevredenheid.

10.3 Voor abonnementen inzake small group trainingen en het 8-weken programma kan de deelnemer binnen dertig (30) dagen na afsluiting van de overeenkomst, een integrale terugbetaling verkrijgen.

10.4 Voor abonnementen inzake personal trainingssessies geldt dat, indien er in de eerste dertig (30) dagen na het afsluiten van de overeenkomst reeds, in samenspraak met de klant, trainingen werden gepland en gegeven, De FitFabriek deze geleverde diensten in rekening mag brengen. Een reeds gevolgde training wordt in rekening gebracht a rato tachtig euro ( 80) per trainingssessie. De FitFabriek zal de door haar verschuldigde terugbetaling verminderen met het bedrag van de reeds gegeven training(en).

10.5 De deelnemer ontvangt een terugbetaling van de FitFabriek binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van het herroepingsverzoek.

ARTIKEL 11 – PROEFPERIODE

11.1 De FitFabriek kan sporadisch een promotionele proefperiode van 30 dagen aanbieden waarmee klanten onze Small Group personal training kunnen testen.

11.2 De proefperiode is een tijdelijke promotie en is niet altijd beschikbaar. De FitFabriek behoudt zich het recht voor om deze promotie te starten, te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

11.3 Tenzij anders aangegeven en uitdrukkelijk verzet van de deelnemer, zal de proefperiode na 30 dagen automatisch worden verlengd. Dit kan overgaan in een maandelijks opzegbaar plan of een jaarabonnement met maandelijkse betalingen.

11.4 Klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen overgang naar het maandelijks opzegbaar plan of het jaarlidmaatschap. Indien er geen specifieke keuze wordt gemaakt, wordt dit beschouwd als een keuze voor het jaarlidmaatschap.

11.5 Klanten kunnen hun lidmaatschap op elk moment tijdens de proefperiode opzeggen door een e-mail te sturen naar info@defitfabriek.be met de reden van opzegging. Opzeggingen na de proefperiode dienen ook via dit e-mailadres te gebeuren.

11.6 Indien er werd gekozen voor een automatische domiciliëring, zullen klanten zeven (7) dagen voor de eerste incasso na de proefperiode een aankondigingsmail ontvangen waarin wordt medegedeeld dat er een betaling zal plaatsvinden.

11.7 Na de proefperiode zullen de kosten van het gekozen lidmaatschapsplan in rekening worden gebracht via SEPA-incasso of de andere gekozen betaalwijze.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de trainer op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsproblemen, blessures of andere medische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op zijn of haar deelname aan de trainingssessies. 

12.2 De FitFabriek en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige schade, letsel, blessures, enige andere complicatie of verlies, die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid uit hoofde van De FitFabriek en haar aangestelden. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit blessures of andere complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van De FitFabriek en haar aangestelden.

12.3 De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden aan de trainer. Dit geldt ook voor alle veranderingen in zijn of haar lichamelijke conditie die een invloed kunnen hebben op de dienstverlening uit hoofde van de FitFabriek, m.n. de trainingen en het behalen van de gestelde fitnessdoelen, zolang de overeenkomst loopt. 

12.4 De FitFabriek behoudt zich het recht voor om de deelnemer te vragen om een medische verklaring van een arts voor te leggen, alvorens aanvang van het programma of sluiting van de overeenkomst.

12.5 Deelnemers dienen de apparatuur op de juiste manier te gebruiken. Bij onzekerheid over het correct gebruik van apparatuur wordt aangeraden om advies te vragen aan de trainers. De FitFabriek en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor verwondingen die voortvloeien uit het onjuist gebruik van apparatuur of het niet opvolgen van de aanwijzingen.

12.6 De FitFabriek stelt een kast beschikbaar voor klanten om persoonlijke eigendommen op te bergen tijdens hun bezoek. Hoewel wij streven naar een veilige omgeving, is de FitFabriek niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

12.7 De FitFabriek kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van De FitFabriek of van de diensten. Tevens is De FitFabriek niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

12.8 De FitFabriek en/of de dienstverlenende trainers zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

12.9 De verbintenis van De FitFabriek is een inspanningsverbintenis. De FitFabriek kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen. 

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING

13.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven, als dit blijkt uit de aard van de informatie of uit deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van onze diensten, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

ARTIKEL 15 – CONTACT

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden of onze diensten, kun je contact met ons opnemen via:

De FitFabriek

Meidoornlaan 67, 2560 Kessel

Telefoonnummer: +32 498 15 61 43

E-mail: info@defitfabriek.be

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door DigitaleJurist.be